WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA I LO i BRANŻOWEJ SZKOŁY (ZAWODOWEJ) - po szkole gimnazjalnej

KLASA I LO i BRANŻOWEJ SZKOŁY (ZAWODOWEJ) - po szkole podstawowej 

 

 

ELEKTRONICZNY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dla absolwentów gimnazjum

Dla absolwentów szkoły podstawowej

 

 

Szczegółowe warunki rekrutacji
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26stycznia 2017 r.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego nalata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

5. Zarządzenie Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy –Prawo oświatowe na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie pomorskim

Nabór w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
na rok szkolny 2019/2020
przeprowadza się do następujących typów szkół:

 

Liceum ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie(trzyletnie) oraz liceum ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie (czteroletnie)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka a ponad to:
– geografia
– historia

Branżowa Szkoła I Stopnia w Pelplinie

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka a ponad to:
- matematyka
- geografia

Nabór będzie przebiegał według następującego kryterium liczby miejsc:

Dla absolwentów gimnazjum

Dla absolwentów szkoły podstawowej

24 miejsca w klasie trzyletniego LO z edukacją mundurową.

24 miejsca w klasie czteroletniego LO z edukacją mundurową.

72 miejsca w klasach wielozawodowych

72 miejsca w klasach wielozawodowych

Liczba miejsc w naborze może ulec zmianie i jest zależna wyłącznie od Zarządu Powiatu Tczewskiego.

A. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

8. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4–7, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4 – 8, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

10. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 11, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

B Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych

1.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

3.      Do klas pierwszej publicznej szkoły branżowej pierwszego stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają jeden z warunków wymienionych w pkt. 1. lub pkt. 2 a także dostarczyli do szkoły zaświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich do nauki w wybranym zawodzie oraz dostarczyli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

2. W przypadku liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, większej niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oceny z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w pkt 1.

c. Składanie dokumentów

Składanie dokumentów przez kandydatów do poszczególnych typów szkół przebiega zgodnie z terminarzem przeprowadzania rekrutacji.

1.      Wymagane dokumenty obejmują:
– wniosek o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły,
– kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
– trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

2.      Kandydaci do Branżowej Szkoły pierwszego stopnia są zobowiązani dostarczyć również wraz z oryginałami dokumentów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie oraz oryginał podpisanej z pracodawcą umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2. Kandydaci do szkół mogą dołączyć:
– orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach,
– zaświadczenia i dyplomy dla laureatów olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych dla uczniów szkół średnich ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

 z dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

 

w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

na podstawie:

 

- art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 49, 2203, z 2018 r. poz. 2245);

 

- art.. 154 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245);

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

 

- Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Pomorskiego Kuratora Oświaty ws.                    w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych                   w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020 zarządza się co następuje:

 

 

 

§1

 

Na podstawie Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 4/2019 z dnia                                30 stycznia 2019 roku podaję następujące terminy rekrutacji i składania dokumentów:

 

 

 

Etap rekrutacji

Terminy rekrutacji

Rekrutacja w terminie podstawowym

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie podania o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba lub Branżowej Szkoły I Stopnia.

13.05.2019 – 18.06.2019

12.07.2019 -14.08.2019

Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21.06.2019 – 25.06.2019

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.05.2019

do 04.07.2019

 

do 12.07.2019

do 14.08.2019

do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów na liście rezerwowej.

05.07.2019

godz. 10:00

16.08.2019

godz. 10.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych – dotyczy tylko szkoły branżowej

do 08.07.2019

do 21.08.2019 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia                o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 10.07.2019 r.

do godz. 14:00

do 28.08.2019

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

12.07.2019
godz. 12:00

29.08.2019 
 godz. 15.00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.07.2019

do 08.08.2019

od 29.08.2019

do 25.09.2019

 

 

 

§2

 

1.      Powołuję Szkolne Komisje Rekrutacyjne do poszczególnych typów szkół w składzie:

 

Dla absolwentów gimnazjów oraz dla LOdD

Dla absolwentów szkół podstawowych

·        Jakubek Maria – przewodnicząca Komisji

·        Kaszowicz Katarzyna – zastępca przewodniczącej Komisji

·        Kwiatkowska Joanna

·        Manuszewska Martyna

·        Różyńska Katarzyna

·        Zagził Arleta

·        Zwolennik Aleksandra

·        Kaszowicz Jacek – przewodniczący Komisji

·        Klin Joanna – zastępca przewodniczącego Komisji

·        Hudzik Roman

·        Pawella Agnieszka

·        Ruczyński Krzysztof

·        ks. Wawrzynkowski Marcin

·        Demska Agnieszka

 

 

 

2.      Pracami Komisji kierują ich przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni zastępca.

 

3.      Przewodniczący Komisji ustala harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej zgodny                         z terminami określonymi w §1 i zwołuje zebrania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia działań rekrutacyjnych.

 

4.      Spotkania Komisji odbywają się wyłącznie przy obecności co najmniej połowy jej składu.         Z każdego zebrania sporządzany jest protokół z wykonanych czynności i załączany                  do dokumentacji rekrutacyjnej.

 

5.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja podaje do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu.

 

6.      Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

7.      Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń. W przypadku niezapełnienia oddziału umieszcza ponadto informację o liczbie wolnych miejsc. Ponadto Komisje zamieszcza informacje o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

 

 

 

§3

 

1. O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

 

1.         punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),

 

2.         punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 72),

 

3.         punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 28).

 

 

 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej przedstawione w procentach z:

 

1.         języka polskiego,

 

2.         historii i wiedzy o społeczeństwie,

 

3.         matematyki,

 

4.         przedmiotów przyrodniczych,

 

5.         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

 

 

 

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,2. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej danej części egzaminu na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

 

 

3. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

 

1.         celujący – 18 punktów,

 

2.         bardzo dobry – 17 punktów,

 

3.         dobry – 14 punktów,

 

4.         dostateczny – 8 punktów,

 

5.         dopuszczający – 2 punkty.

 

 

 

4. Przedmiotami wybranymi w procesie rekrutacyjnym są:

 

1.      w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie

 

a.     język polski

 

b.     matematyka

 

c.      historia

 

d.     język obcy

 

 

 

2.      W Branżowej Szkole I Stopnia

 

a.     język polski

 

b.     język obcy

 

c.      matematyka

 

d.     geografia

 

5. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej:

 

•          za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,

 

•          za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,

 

•          za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów, w szczególności:

 

1.         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a.         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

b.         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

c.         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2.         za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 

a.         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

b.         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 

c.         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3.         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a.         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

b.         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

c.         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

d.         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 

e.         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

f.          tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4.         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

a.         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

b.         dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

c.         dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 

d.         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

e.         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 

f.          tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5.         za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a.         międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 

b.         krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 

c.         wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 

d.         powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,                      w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę dodatkowe kryteria (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem):

 

•          wielodzietność rodziny kandydata,

 

•          niepełnosprawność kandydata,

 

•          niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 

•          niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 

•          niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 

•          samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 

•          objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 

§4

 

O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje ponadto zawarcie umowy z pracodawcą, u którego uczeń odbywać będzie praktyczną naukę zawodu. Na podaniu                 o przyjęcie Branżowej Szkoły I Stopnia pracodawca musi potwierdzić przyjęcie i podpisanie umowy z uczniem. Podpisaną umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz                         z dokumentami rekrutacyjnymi. Brak umowy skutkował będzie nieprzyjęciem do szkoły branżowej.

 

§5

 

1.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata            do szkoły.

 

2.      Uzasadnienie jest przygotowywane przez Komisję Rekrutacyjną w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat.

 

3.      Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora ZSP w Pelplinie odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.             Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

 

 

§6

 

O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Pelplinie

 

 

 

/-/ Rafał Deska

 

 


 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?!

 

 BO:

 • u nas panuje niezwykła atmosfera;
 • jesteśmy wyposażeni w nowoczesną technologię i stale się unowocześniamy;
 • nasi absolwenci odnoszą sukcesy;
 • mamy dobre położenie z dogodnym dojazdem;
 • mamy dobrze wykształconych nauczycieli;
 • organizujemy wiele imprez tematycznych nie tylko o charakterze "stroju na galowo";
 • współpracujemy z prawie całą Polską i nie tylko;
 • bierzemy udział w wielu konkursach;
 • wszyscy się znamy;
 • mamy super ofertę edukacyjną;
 • wspieramy potrzebujących;
 • jeździmy na wycieczki;
 • otrzymujemy pomoc;
 • jest tysiące innych powodów, o których sami się przekonacie! ;)

 

ZOBACZ NASZĄ SZKOŁĘ OD ŚRODKA! WSTĄP DO DRUŻYNY! POZNAJ LUDZI KTÓRZY JĄ TWORZĄ! Z NAMI ROZWIŃ SKRZYDŁA! 

 

 

2020  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero