Elektroniczny nabór

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS PIERWSZYCH: LO i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA (ZAWODOWA) NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 Terminy rekrutacji oraz zasady przeliczania punktów zostały opisane na dole strony

 

 OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba - nauka w liceum trwa 3 lata. Edukacja na poziomie szkoły średniej kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie pelplińskiego LO mają możliwość kształcenia się w jednym z trzech profili:

 

 • profil humanistyczny - przedmioty rozszerzone obowiązkowe: historia; przedmioty rozszerzone do wyboru: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Profil humanistyczny to strzał w dziesiątkę dla uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących rozwijać się w kierunkach językowych, historycznych, czy artystycznych.

 

 • profil przyrodniczo - matematyczny - przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka; przedmioty rozszerzone do wyboru: geografia, chemia, biologia. Profil ten jest idealny dla osób, które posiadają tzw. umysł ścisły i wiążą swoją przyszłość z kierunkami matematycznymi, przyrodniczymi, farmaceutycznymi, czy też medycznymi.

 

 • profil mundurowy - przemioty rozszerzone obowiązkowe: język angielski; przedmioty rozszerzone do wyboru: historia, geografia, fizyka, biologia, matematyka; dodatkowo: uczeń obowiązkowo pobiera naukę przedmiotu: edukacja mundurowa. Profil wojskowy powstał z myślą dla tych z Was, którzy myślą o karierze w służbach mundurowych, a w szczególności w wojsku. 

 

Pelplińskie liceum podpisało kilka ważnych dokumentów:

 • UMOWA PATRONACKA zawarta 29.04.2016 r. z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w dniu 13.04.2016 r. z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku;
 • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte 28.04.2016 r. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku;
 • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte 12.10.2016 r.z 16 Pomorskim Dywizjonem Zmechanizowanym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu;
 • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte 12.10.2016 r. z 15 Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia - nauka trwa trzy lata, a uwieńczeniem tego etapu nauczania jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie praktycznej nauki zawodu. Uczniowie szkoły branżowej pobierają naukę w zawodach:

 

 • cukiernik, kucharz, piekarz;
 • fryzjer, sprzedawca;
 • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik;
 • elektryk, murarz - tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • drukarz, introligator;
 • ślusarz, cieśla, stolarz;
 • inne.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa podpisała:

 • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte 01.02.2016 r. z  Wydawnictwem "Bernardinum"

 

 

Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych - nauka trwa dwa lata (po szkole zawodowej ukończonej po 2004 r.), słuchacz po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w systemie wieczorowym.

 

 • przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Wykaz podręczników do liceum i szkoły zawodowej na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Elektroniczny nabór

 


 

PODANIA DO SZKOŁY

- Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

-  Branżowa Szkoła I Stopnia

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

_____________________________________________________________________________

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?!

 

 BO:

 • u nas panuje niezwykła atmosfera;
 • jesteśmy wyposażeni w nowoczesną technologię i stale się unowocześniamy;
 • nasi absolwenci odnoszą sukcesy;
 • mamy dobre położenie z dogodnym dojazdem;
 • mamy dobrze wykształconych nauczycieli;
 • organizujemy wiele imprez tematycznych nie tylko o charakterze "stroju na galowo";
 • współpracujemy z prawie całą Polską i nie tylko;
 • bierzemy udział w wielu konkursach;
 • wszyscy się znamy;
 • mamy super ofertę edukacyjną;
 • wspieramy potrzebujących;
 • jeździmy na wycieczki;
 • otrzymujemy pomoc;
 • jest tysiące innych powodów, o których sami się przekonacie! ;)

 

ZOBACZ NASZĄ SZKOŁĘ OD ŚRODKA! WSTĄP DO DRUŻYNY! POZNAJ LUDZI KTÓRZY JĄ TWORZĄ! Z NAMI ROZWIŃ SKRZYDŁA! __________________________________________________________________________________________

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - 14.05.2018 - 20.06.2018
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - 22.06.2018 - 26.06.2018 do godz. 15:00
 • weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - do 05.07.2018 do godz. 15:00
 • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - do 06.07.2018 do godz. 12:00
 • wydanie przez szkołę branżową skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który potwierdził wolę przyjęcia do szkoły - 06.07.2018 - 09.07.2018 do godz. 15:00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - 06.07.2018 - 11.07.2018 do godz. 15:00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 12.07.2018 od godz. 12:00 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2018

 

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW 

Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 rw sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
 2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora ZSP w Pelplinie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
 3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


Ad. 1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,2.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


Ad. 2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.


Ad. 3.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie 18 punktóww szczególności:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

2018  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero