REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W PELPLINIE ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W PELPLINIE

 

 

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023.

2. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)

 

Założenia ogólne:

1. W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie obowiązuje nabór elektroniczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie. 

2. Do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie do klas wielozawodowych absolwenci szkół podstawowych są przyjmowani na bieżąco na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. W naborze do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba:

a) przyjmuje się wyłącznie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów zgłoszenia będące wydrukami z systemu rekrutacji elektronicznej;

b) prowadzi nabór do klasy pierwszej o profilu wojskowym;

c) oferuje się kontynuację nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego nowożytnego – j. niemieckiego od poziomu podstawowego.

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna podaje informacje o warunkach rekrutacji, udostępnia je na szkolnej stronie internetowej www.zsp.pelplin.pl, oraz za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego.

6. Miejscem składania dokumentów jest szkoła, którą kandydat wybrał jako PIERWSZĄ w swych preferencjach. 

7. Podstawą postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8. Kandydaci zamierzający ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba są zobowiązani dostarczyć do szkoły dokumenty, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1.

9. Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów.

10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, której składnikami są:

a) 100 punktów – uzyskane po przeliczeniu wyników procentowych z egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy uzyskany z języka polskiego i matematyki mnożony jest przez 0,35 pkt. , a z języka obcego mnożony jest przez 0,3.

b) 72 punkty - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch najwyższych ocen spośród przedmiotów historia, biologia, geografia i j.obcy lub informatyka, . Oceny z przedmiotów punktowanych, wymienionych na świadectwie ukończenia przeliczane są wg następującego kryterium: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów,dobry- 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający– 2 punkty.

c) 28 punktów - inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym:
1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty,
2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
3. za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów według następujących zasad:
A. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–5 punktów; B. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty; C. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego-10 punktów, b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, e.Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; D. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,f. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; E. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:a. międzynarodowym – 4 punkty,b. krajowym – 3 punkty,c. wojewódzkim – 2 punkty, d. powiatowym – 1 punkt.

11.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu uzyskuje jednorazowo 18 pkt. 

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 usta- wy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

16. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów (Załącznik nr 2. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów).

17. Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

b) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

c) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

d) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

18. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1. Wymagane dokumenty,

Załącznik nr 2. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów,

 

Załącznik nr 1

 

Wymagane dokumenty

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie są zobowiązani dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

a) wydruk wniosku z systemu rekrutacji elektronicznej wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie;

b) trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm;

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

e) potwierdzoną kserokopię skróconego aktu urodzenia;

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad;

 

2. Aby zostać przyjętym do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie należy dostarczyć:

a) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą lub deklarację pracodawcy zawarcia umowy z uczniem od 1 września 2020 r.

b) trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm;

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

e) potwierdzoną kserokopię skróconego aktu urodzenia;

 

Załącznik nr 2.

 

Terminy i tryb przyjmowania dokumentów

 

 

od 16 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00

przyjmowanie podań, umów oraz wymaganych dokumentów w celu przyjęcia do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie

 

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba - oddział przygotowania wojskowego w postaci wydruku z systemu rekrutacyjnego, według wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba - oddział służb mundurowych w postaci wydruku z systemu rekrutacyjnego, według wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. - I termin, do 7 lipca 2022 r. - II termin

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie

 

od 7 czerwca 2022 r. - I termin, do 8 lipca 2022 r. - II termin

 

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

 

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

do 20 lipca 2022 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez burmistrza, prezydenta miasta lub wójta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

21 lipca 2022 r. o godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli nauki w Liceum Ogólnokształcącymim. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

( w przypadku wolnych miejsc)

 

 

od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. 

składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie według wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

 

do 12 sierpnia 2022 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach w ramach postępowania uzupełniającego.

 

16 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

 

23 sierpnia 2022 do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.

 

2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero