Zapraszamy do pelplińskiego LO!
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
W SPRAWIE REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PELPLINIE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
1. Powołuję skład szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
mgr Zbigniew Zgoda - przewodniczący
mgr Bogdan Wiśniewski - wiceprzewodniczący
mgr Maria Liss - członek
mgr Joanna Klin - członek
mgr Jacek Górski - członek
mgr Rafał Deska - członek
mgr Krzysztof Ruczyński- członek

2. Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie
Kamila Kuszyńska - sekretarz szkoły (tel.58 536-15-71).

3. Na podstawie Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty podaję następujące terminy rekrutacji i składania dokumentów:
- od 21 maja do 22 czerwca 2012 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- od 2 lipca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. do godz. 12:00 - dostarczenie potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
- 6 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.
- 6 lipca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. godz. 12.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
- 13 lipca 2012 r. o godz. 12.00 ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.
Od godz. 12:00 w dn. 13 lipca 2012 r. do godz. 15:00 w dn. 17 lipca 2011 r. - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań.
- 19 lipca 2012 r. do godz. 12:00- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 13 lipca 2012 r. oraz listy przyjętych z odwołań.
- od 21 maja do 17 sierpnia 2012 r.-składanie dokumentów i podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej należy dostarczyć do 30 sierpnia 2012 r.)
- 30 sierpnia 2012 r. do godz. 12:00 ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.

4. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im ks. Janusza St. Pasierba i Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje suma punktów, której składnikami są:
- punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego
- punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, historii i biologii według następującego przelicznika: celujący - 19
bardzo dobry - 15
dobry - 11
dostateczny - 7

- inne osiągnięcia ucznia zapisane w świadectwie ukończenia gimnazjum według następującej punktacji (max: 24 punkty)
świadectwo z wyróżnieniem ? 4 punkty

udział w konkursach i olimpiadach ( również osiągnięcia sportowe - w konkursach organizowanych przez kuratora na szczeblu powiatowym - 3 punkty I miejsce ; 2 punkty II miejsce; 1 punkt III miejsce, w konkursach organizowanych przez kuratora na szczeblu wojewódzkim: finaliści konkursu wojewódzkiego- 10 punktów; I-III miejsce- 4 punkty, finaliści konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkimi ponadwojewódzkim - 12 punktów ;I-VI miejsce -5 punktów)
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach, świetlicach środowiskowych itp. ; średni czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godz. -2punkty, osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego 1 punkt,
Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów, punktuje się najwyższe osiągnięcia. (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)

5. O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje ponadto zawarcie umowy z pracodawcą, u którego uczeń odbywać będzie praktyczną naukę zawodu. Umowę tę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 30 sierpnia 2012 r.

6. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
mgr Zbigniew Zgoda

Pelplin, 23.02.2012 r.- Podanie do LO im. ks. J. St. Pasierba w Pelplinie
- Podanie do ZSZ w Pelplinie
- Podanie do LO dla absolwentów szkoły zawodowej (nauka w cyklu 2 letnim).
- Podanie do LO dla dorosłych - absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych 8 letnich (3 lata nauki).
... Z KART HISTORII NASZEJ SZKOŁY

Pelplińskie LO powstało w 1951 r. i należy do jednych z najstarszych szkół w powiecie tczewskim. Ukończyło je ponad dwa tysiące absolwentów, z których zdecydowana większość kontynuowała naukę na studiach wyższych. Wśród byłych uczniów naszej szkoły jest wielu nauczycieli, ekonomistów, inżynierów, urzędników państwowych i samorządowych, lekarzy, księży, przedsiębiorców, a także pracowników nauki (m.in. prof. Jerzy Brzeziński - członek Polskiej Akademii Nauk, prof. Anna Pałubicka - UAM Poznań, prof. Waldemar Wardencki - Politechnika Gdańska, ks. prof. Lech Bystrzycki - Uniwersytet Szczeciński, prof. Amadeusz Krauze - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i artystów (m.in. Stanisław Cejrowski - jeden z twórców polskiego jazzu, Tadeusz Szczeblewski - śpiewak opery w Regensburgu, Janusz German - aktor Teatru Powszechnego w Łodzi).
Historię LO w Pelplinie prezentuje książka "Czas zapisany w pamięci" wydana w 2001 r. z okazji złotego jubileuszu.

BAZA DYDAKTYCZNA

Nowa sala gimnastyczna zaprojektowana została w nowoczesnej technologii lekkiego szkieletu stalowego. Zapewnia ona wszechstronny rozwój fizyczny młodzieży i jest miejscem, w którym mogą odbywać się liczne imprezy o charakterze kulturalnym.
Pracownia języków obcych pozwala na efektywne metody nauczania języków na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Daje możliwość odsłuchu nagranej wypowiedzi. Umożliwia indywidualną pracę z dowolnym uczniem i naukę w parach.

W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe oraz Biblioteczne Centrum Informacyjno Multimedialne.

WYNIKI NAUCZANIA

90% absolwentów naszej szkoły zdało egzamin maturalny w 2005 r. (średnia w województwie pomorskim wyniosła 83%, zaś w powiecie tczewskim 78%), zaś w 2007 r. 97% absolwentów otrzymało świadectwo dojrzałości.

Średnia punktowa przyjętych do Liceum Ogólnokształcšcego im. ks. Janusza St. Pasierba wyniosła około 120 punktów w przeliczeniu na jednego absolwenta gimnazjum.

W 2005 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 90% zdali egzamin zawodowy przeprowadzony przez OKE.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i tematycznych. W ostatnich latach zdobyli m.in. pierwsze miejsce drużynowe w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie „Boże Narodzenie na Kociewiu”, trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”. Wielokrotnie reprezentowali powiat tczewski w okręgowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Znaleźli się również wśród laureatów okręgowych eliminacji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W roku 2005 klasa III a zdobyła II miejsce w etapie drugim w Ogólnopolskim Wirtualnym Konkursie „Moje finanse” i „Biznes Junior”.

Nasza szkoła należy do najbardziej „usportowionych” w regionie. W ostatnich trzech latach drużyna siatkówki dziewcząt corocznie zdobywała I miejsce w powiecie tczewskim uzyskując awans na zawody wojewódzkie. W roku 2005 zdobyliśmy I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, uzyskując awans do finałów wojewódzkich. W Mistrzostwach Powiatu w Szachach uzyskaliśmy I miejsce drużynowo i indywidualnie. Uczeń Łukasz Kirszenstein jest aktualnym wicemistrzem Polski juniorów w szachach.UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

LO w Pelplinie od 1996 r. organizuje Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, w którym do tej pory wzięło udział ponad półtora tysiąca licealistów i studentów z wielu regionów Polski. W jego ramach rywalizują recytatorzy, wykonawcy poezji śpiewanej i programów poetycko-muzycznych oraz autorzy juweniliów i esejów. Odbywają się ponadto koncerty muzyczne, spotkania z poetami, spektakle teatralne, kiermasze książek, wystawy, projekcje filmowe, wykłady. Festiwal należy do jednych z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Towarzyszy mu spore zainteresowanie mediów. Jego idei oraz historii została poświęcona książka „Poetyckie spotkania z ks. Januszem St. Pasierbem”. Za jego organizację szkoła została uhonorowana Nagrodą Mestwina oraz wyróżnieniem warszawskiej Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba.Od kilku lat uczniowie klas pierwszych na początku roku szkolnego wyjeżdżają na dwudniowe biwaki integracyjno-adaptacyjne do Garczyna. Jest okazja spotkania się przy ognisku, w czasie dyskoteki czy pieszych wycieczek, a także na rozmowy z dyrektorami szkoły, pedagogiem i wychowawcami. Uczniowie nie tylko poznają się wzajemnie, ale również oswajają się ze specyfiką swojej nowej szkoły. W trakcie trzech lat nauki uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach zagranicznych (np. Włochy) i krajowych (np. Kraków, Tatry, czy coroczne wyjazdy do Warszawy).

An annual English Day devoted to English Language, Culture and History. In 2005 it started with a performance about firemen which won the third prize in a Competition of English Drama held in Tczew. The tasks in the contest itself were connected with the British, American and Australian customs, traditions, history and the latest information on those countries. Students of our school performed previously chosen songs in English.

„MUSIK UND SPAβ FÜR SIE”:
- Tanzen- Polka und Cha Cha
- Veranstaltung - "Prinzessa" und 'Mieszko"
- Lieden - "Ein Stern" und "Laudato Si"W 2005 roku odbył się po raz pierwszy w historii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pelplinie Konkurs Kulinarny pt. „Świąteczna Wyżerka”. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs ten na stałe wpisze się w kalendarz szkolnych uroczystości.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Uczniowie naszej szkoły chcący rozwijać swoje zainteresowania muzyczne mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Międzyszkolnego Chóru Młodzieżowego "Enarmónios".

Szkolny dwumiesięcznik "Postscriptum" założony został w 1988 roku, a reaktywowano jego wydawanie we wrzeœniu 2003 roku. 14 lutego ubiegłego roku redakcja czasopisma została uhonorowana "Złotą szpaltą" w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych.

Ponadto istnieją również:

Szkolne Koło Sportowe

Szkolne Koło Przyjaciół Teatru

Koło dla dysortografików - Program "Ortograffiti"

Koło Polonistyczne dla maturzystów

Koło Informatyczne

Koło Miłośników Kultury Krajów Niemieckojezycznych

Koło Języka Niemieckiego

Koło Matematyczne dla maturzystów

Koło Historyczne


Webmasters:     webmaster@liceum.pelplin.pl