ZARZĄDZENIE NR 1/2013

DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 19 LUTEGO 2013 ROKU

 

W SPRAWIE REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W PELPLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

1. Powołuję skład szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:

mgr Bogdan Wiśniewski – przewodniczący

mgr Maria Jakubek - wiceprzeowdniczący

mgr Maria Liss - członek

mgr Joanna Klin– członek

mgr Rafał Deska - członek

mgr Katarzyna Różyńska - członek

 

2. Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie

Kamila Kuszyńska – sekretarz szkoły (tel.58 536-15-71).

 

3. Na podstawie Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku podaję następujące terminy rekrutacji i składania dokumentów:

 

-  od 16 maja do 24 czerwca 2013 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba, Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

 

-   od 28 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. do godz. 12:00 – dostarczenie potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

 

-  4 lipca 2013 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.

 

-  4 lipca 2013 r. do 8 lipca 2013 r. godz. 12.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

-  9 lipca 2012 r. o godz. 12.00 ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

 

Od godz. 12:00 w dn. 9 lipca 2013 r. do godz. 15:00 w dn. 11 lipca 2013 r. – składnie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań.

 

12 lipca 2013 r. do godz. 12:00- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 13 lipca 2012 r. oraz listy przyjętych z odwołań.

 

- od 16 maja do 21 sierpnia 2013 r.-składanie dokumentów i podań o przyjęcie do  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

(świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej należy dostarczyć do 30 sierpnia 2013 r.)

 

- 30 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00 ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.

 

4. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im ks. Janusza St. Pasierba, Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 

-         punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego

 

-         punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, historii, wos-u i języka obcego (klasa humanistyczna LO); matematyki, biologii, geografii i wychowania fizycznego (klasa sportowa LO); języka polskiego, jezyka obcego, matematyki, geografii (ZSZ, Technikum Ekonomiczne); języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki (Technikum Informatyczne) według następującego przelicznika:

 

celujący – 17

bardzo dobry - 14

dobry – 12

dostateczny – 8

 

-         inne osiągnięcia ucznia zapisane w świadectwie ukończenia gimnazjum

według następującej punktacji:

 

a.      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,

b.     za udział w konkursach, olimpiadach (określonych w § 7 pkt.1 i 2) w tym:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
- finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

c.      za osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:

·         I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów

·         I - III miejsce w województwie - 4 punkty

·         I - III miejsce w powiecie - 3 punkty

d.     za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

e.      osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty,

f.       osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie

np.:
1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów,
2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 5 punktów

 

5. O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje ponadto zawarcie umowy z pracodawcą, u którego uczeń odbywać będzie praktyczną naukę zawodu. Umowę tę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do               30 sierpnia 2013 r.

6. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

mgr Bogdan Wiśniewski

 

 

Pelplin, 19.02.2013 r.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero