Zasady zdalnego nauczania
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
w okresie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

 

 

1.       Zasady ogólne

 

A. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie od dnia 25 marca realizowane jest zdalne nauczanie we wszystkich typach szkół. Oznacza to, że w  Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba,  Branżowej Szkole I Stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, nauczanie odbywa się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oznacza to, że nauczyciele w procesie edukacji wykorzystują wszelkie dostępne środki komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu z uczniem.

 

B. Komunikacja z uczniem powinna być w pierwszej kolejności realizowana przez e-dziennik (platforma Librus) oraz z platformy epodreczniki . Nauczyciele mogą również wykorzystywać inne, wybrane przez siebie  narzędzia i zasoby edukacyjne. Mediami nauczania mogą być: telefon, laptop, tablet, komputer stacjonarny, poczta tradycyjna, prace przekazywane przez ucznia za pośrednictwem szkoły

 

C. Kształcenie jest realizowane zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 

D. Nauczyciele, z pomocą przygotowanych i dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów materiałów, umieszczonych w sieci lub przesłanych bezpośrednio uczniom kierują procesem dydaktycznym:

 

                -dają wskazówki, 
                - przekazują instrukcje,
                - udzielają wyjaśnień,
                - stwarzają warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej.

 

E. Nauczyciele realizują   tematy oaz zadania na bieżąco w taki sposób, aby pozwoliło to na zakończenie nauki w ustalonym terminie.

 

2.Sposób realizacji i ewidencjonowania zajęć

 

A.  Nauczyciele realizują treści zawarte w podstawie programowej odnotowując każdą realizację zgodnie z planem zajęć. Jednocześnie dla każdej lekcji zostaje opracowany harmonogram i cele  lekcji (w zakładce notatka w e-dzienniku). Ponadto za pośrednictwem e-dziennika nauczyciel przekazuje zadania domowe oraz materiały dydaktyczne (dokumenty, filmy, prezentacje oraz linki do odpowiednich stron).

 

B. Przeprowadzenie zajęć odnotowuje się w systemie Librus z zaznaczeniem opcji „Z” - zdalne nauczanie w miejscu frekwencji

 

C.  Nauczyciele mogą planować przeprowadzanie transmisji poprzez sieć internet w postaci wideokonferencji, streamów oraz innych technik.

 

D.  Podstawową formą kontaktu z uczniem powinien być system wiadomości w platformie Librus, jednak w celu ułatwienia interakcji możliwe jest również stosowanie komunikatorów internetowych, drogą mailową lub telefonicznie. W sytuacji braku aktywności ucznia nauczyciele przedmiotu zgłaszają problem do wychowawców. Wychowawcy systematycznie sprawdzają pracę uczniów w oddziale, komunikują się z wychowankami i ich rodzicami.

 

E. Pedagog świadczy pomoc pedagogiczną poprzez e-mail, system Librus, komunikatory internetowe i telefonicznie w godzinach pracy ustalonych z dyrektorem szkoły. Wspomaga wychowawców klas w motywowaniu uczniów do pracy w nowych warunkach. Animuje działania prozdrowotne, minimalizuje skutki zaburzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, inicjuje i koordynuje  różne formy pomocy uczniom.

 

 

 

3. Zasady oceniania

 

A. Nauczyciele sprawdzają wiadomości i umiejętności uczniów w następujących formach:

 

                1. Zdjęcia wykonanej pracy, dołączonego pliku, wyników zrealizowanego projektu,

 

                2.  Wypracowania oraz inne treści wysłane przez uczniów mogą być weryfikowane i   sprawdzane programem antyplagiatowym udostępnionym w e-dzienniku.
                3. Każdy nauczyciel opracowuje aktualizację Przedmiotowych Zasad Oceniania, którą                publikuje za pośrednictwem e-dziennika do wiadomości uczniów i rodziców.

 

 

 

4.  Zasady bezpiecznego korzystania z zasobów  oraz zasady BHP

 

A. Nauczyciele i uczniowie korzystają jedynie z platform posiadających certyfikaty bezpieczeństwa oraz rekomendowane przez MEN. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznej pracy.
B. Terminy wykonania zadań nie powinny być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z innych przedmiotów.

 

C.   W komunikacji z uczniami należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero